Αντικατάσταση παρεμβύσματος ωστικού τριβέα

Επιτόπια αντικατάσταση του ελαστικού παρεμβύσματος ενός ωστικού τριβέα με θερμοσυγκόλληση. Το ίδιο με παρέμβυσμα τελικού άξονα.