Επιθεώρηση άξονα έλικας μεταβλητού βήματος

Τυπική επιθεώρηση τελικού άξονα και hub έλικας μεταβλητού βήματος