Η Εταιρία

thetis-project

Η εταιρεία “Marine Propulsion Systems and Services” είναι μια ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται στα αξονικά συστήματα πλοίων. Η κύρια ασχολία μας περιλαμβάνει συντήρηση και επισκευή ελίκων μεταβλητού βήματος αλλά διευρύνεται και στην θερμοσυγκόλληση παρεμβυσμάτων τελικών αξόνων, επισκευή bow thrusters, stern thrusters, ελικοπηδαλίων και stabilizers. Οι υπηρεσίες μας είναι ανεξάρτητες από τους κατασκευαστές και επομένως κατάλληλες για όλων των ειδών τα συστήματα.

Παρέχουμε υπηρεσίες για την επισκευή των μηχανικών συστημάτων των ανωτέρω, των υδραυλικών, πνευματικών και ηλεκτροϋδραυλικών συστημάτων και μπορούμε να παρέχουμε ανταλλακτικά για διάφορα μοντέλα ελίκων μεταβλητού βήματος, stabilizer και bow ή stern thruster. Ο τομέας μας των παρεμβυσμάτων τελικών αξόνων περιλαμβάνει την επισκευή όλων των ειδών ελαιολίπαντων και υδρολίπαντων seals καθώς και την επί τόπου θερμοσυγκόλληση διαφόρων τύπων και διαστάσεων παρεμβυσμάτων.

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν και την εξάρμωση και άρμωση υδραυλικών ελίκων και υδραυλικών coupling όλων των τύπων και των κατασκευαστών.

Τέλος έχουμε σε στοκ διάφορα “δύσκολα” ανταλλακτικά διαφόρων πνευματικών transmitters, διαφόρων μοντέλων ελίκων μεταβλητού βήματος, bow thrusters, stabilizers όπως επίσης και διάφορες “δύσκολες” υδραυλικές και πνευματικές βαλβίδες.

Η εταιρεία μας έχει 25ετή εμπειρία σε επισκευές διαφόρων ειδών αξονικών συστημάτων, το εργατικό δυναμικό μας είναι το κυριότερο κεφάλαιό μας και έχουμε την εμπειρία και την γνώση να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις  γρήγορα και να λύσουμε όλων των ειδών τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Μια από τις δυνάμεις μας είναι οι γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις, χάρη στις οποίες μπορούμε να δράσουμε άμεσα.

Πολιτική ποιότητας της εταιρείας