Επιθεώρηση αντλιών

Επιθεώρηση των αντλιών ενός παλαιότερου συστήματος μεταβολής βήματος έλικας. Η πρώτη αντλία είναι μεταβλη΄της παροχής και ελέγχει απευθείας το βήμα της έλικας. Η δεύτερη ήταν σταθερής παροχής. Ένα ευφυές σύστημα.