Μια ακόμα επιτόπια θερμοσυγκόλληση

Επιτόπια θερμοσυγκόλληση πρυμναίων παρεμβυσμάτων