επιθεώρηση αξόνων ελίκων μεταβλητού βήματος

Αφαίρεση τελικών αξόνων από το πλοίο, επιθεώρηση και αντικατάσταση stern tube seals