Επιθεώρηση έλικας μεταβλητού βήματος

Επιθεώρηση μιας αρκετά παλαιάς έλικας μεταβλητού βήματος